Výběrové řízení – zveřejnění výběru dodavatele

Oznámení o výsledku výběrového řízení

 

Název zakázky: „Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu.“

Zadavatel: Archa Borovany, o. p. s., Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, IČ: 28 14 96 29

Zadavatel zahájil výběrové řízení na zakázku s názvem „Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu.“ odesláním výzvy k podání nabídek dne 16. 3. 2022.

Doporučeným psaním byli osloveni tři potenciální dodavatelé: Louda Auto, CB Auto České Budějovice, Auta Borek.

Zároveň bylo výběrové řízení zveřejněno na webových stránkách zadavatele.

Zadavatel přijímá následující

Rozhodnutí:

Zadavatel tímto vybírá jako nejvhodnější nabídku uchazeče AUTA Borek, a. s.,

se sídlem Pražská 285, 373 67 Borek, IČ: 25 16 30 51, jejíž celková výše nabídkové ceny činí 669 868,- Kč včetně DPH.

Odůvodnění: Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel jednu nabídku.

Při kontrole úplnosti nabídka splnila zadané požadavky a dále nabídka splnila požadavky zadavatele dané v zadávacích podmínkách.

 

V Borovanech 1. 4. 2022